Kas jāzina par dziļurbumu?

Kas jāzina par dziļurbumu?

25. Marts, 2024

Dziļurbums, artēziskā aka, spice vai ūdensapgādes urbums ir termini, kas likumā „Par zemes dzīlēm” tiek skaidrots sekojoši: "Ūdens ieguves urbums – ar caurulēm nostiprināta ūdens ņemšanas ietaise pazemes ūdeņu uztveršanai".

Pazemes ūdeņus Latvijā iegūst no dažādiem zemes slāņiem / horizontiem, ko atdala vai ierobežo ūdens necaurlaidīgs slānis – māls vai merģelis. Ūdeni zem šiem sprostslāņiem dēvē par artēzisku ūdeni, jo tas ir zem spiediena. Urbšanas rezultātā šis ūdens tiek atbrīvots un tas ar savu spiedienu ceļas pa cauruli uz augšu, līdz apstājas noteiktā dziļumā no zemes virsmas - šo līmeni sauc par statisko līmeni. Ir vietas, kur ūdens līmenis pārsniedz zemes virsmas līmeni - šādus urbumu sauc par fontanējošiem urbumiem. Izplatītākie ir urbumi, kuru līmenis ir no dažiem metriem zem zemes līmeņa līdz pat 50 m un vairāk.

NOSKAIDRO SAVA URBUMA DZIĻUMU

Visbiežāk sastopamie ūdens saturošie ieži ir kvartāra smilts, dolomīts un smilšakmens. Dažādās Latvijas vietās to dziļums var atšķirties. Kvartāra smilts un arī dolomīts bieži ir sastopams tuvu zemes virskārtai un šo urbumu dziļumi nereti ir līdz 10 - 30 m. Ja ūdens tiek iegūts no dolomīta iežiem, tad iespējams tas būs ļoti bagātīgs ar ūdeni un minimālu dzelzs daudzumu, bet paaugstinātu kalcija sastāvu, kas ikdienā izpaudīsies kā nosēdumi uz flīzēm, sadzīves tehnikā u.c.

Izplatītākais ūdens nesošais slānis ir smilšakmens no Gaujas ūdens horizonta. Smilšakmens ir labs filtrējošais iezis un no tā var iegūt ļoti tīru ūdeni, kas atbilst MK noteikumos "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" noteiktajām normām. Nereti gan problēmas rada palielināts dzelzs saturs (līdz pat 5.0 mg/l, pieļaujams - 0.2 mg/l), kas apgrūtina ūdens izmantošanu mājsaimniecībās bez speciālu filtru izmantošanas.

Atšķirībā no seklajiem urbumiem, spicēm vai grodu akām, artēzisko ūdeni nevar saņemt par velti - tā ir nacionālā bagātība, kuras iegūšana un lietošana ir reglamentēta. Ja urbums ir dziļāks par 20 metriem vai arī ūdens patēriņš ir lielāks par 10m3/dnn, pirms urbuma izbūves ir jāsaņem Valsts vides dienesta Zemes dzīļu izmantošanas licence.

Dabas resursu nodokļa likuma 19. pantā noteikts - ja ūdens patēriņš ir lielāks par 10m3/dnn, papildus licences saņemšanai par ūdeni jāmaksā dabas resursu nodoklis, likme no 0.02 euro/m3 līdz 0.05 euro/m3. Lai veiktu ūdens patēriņa uzskaiti no urbuma, ūdensapgādes sistēmas jāaprīko ar ūdens skaitītāju.

Pēc urbuma izbūves jāsagatavo urbuma pase, kuru apstiprina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, reģistrējot to savā arhīvā un piešķirot katram urbumam unikālu numuru.

< Atpakaļ